Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de door Belito.nl (niet) geleverde producten en/of diensten, dient u deze zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn, gedetailleerd en volledig bij Belito.nl in te dienen via klantenservice@belito.nl of via het onze contactpagina. De ontvangst van uw klacht zullen wij zo spoedig mogelijk aan u bevestigen.

Nadat een klacht door u bij Belito.nl is ingediend, zullen wij trachten binnen uiterlijk veertien (14) dagen hier inhoudelijk op te reageren. Mocht dit ons niet lukken, dan zullen wij binnen deze periode u een indicatie geven wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan.

Een klacht over een product, dienst of service van Belito.nl kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk. De klacht wordt dan zowel naar ons als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

Indien we er samen niet uitkomen, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen

Geschillen kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door jou als door ons worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst binnen bekwame tijd aan ons heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

Wanneer u een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Belito.nl aan deze keuze gebonden. Wanneer Belito.nl dat wil doen, zult u binnen vijf weken na een daartoe door Belito.nl schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of u zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Belito.nl uw keuze niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Belito.nl gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Belito.nl surseance van betaling mocht zijn verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd.

Branchegarantie

Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan u uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat Belito.nl het bindend advies nakomt.

Voor toepassing van deze garantie is vereist dat u een schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat u uw vordering op Belito.nl overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op Belito.nl meer bedraagt dan €10.000,-, wordt u aangeboden uw vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan u.

Heeft u een vraag?
Vanwege veiligheidsredenen: laat zien dat u geen robot bent en vul onderstaande Captcha code in:

captcha